Publiceringsbidrag för doktorander

Bidrag kan ges till publicering av doktorsavhandling vid Uppsala universitet av hög vetenskaplig kvalitet inom Samfundets ämnesområden, där bidrag från annat håll (fakultetsmedel m.m.) inte kunnat täcka hela kostnaden.

Bidraget kan inte sökas direkt av doktoranden, utan det är ledamöter av Samfundet som föreslår bidragsmottagare. Till förslaget ska fogas dels en ekonomisk redogörelse, vanligen en faktura eller tryckoffert och en kostnadsberäkning, där behovet av extra medel specificeras, dels en vetenskaplig motivering. Bidrag kan ges också i efterhand (efter tryckning och disputation) och kan även ges till senare publicering av avhandling, t.ex. på förlag eller i vetenskaplig serie. Enligt nuvarande praxis är det maximala bidragsbeloppet 20 000 kronor per avhandling.

Bidrag utdelas två gånger årligen, med förslagstiderna senast 30 september respektive 15 februari. Förslag lämnas till sekreteraren. En stipendiekommitté inom Samfundet bereder och ger förslag, varefter Samfundet vid sammankomst beslutar om bidrag.